لیست قیمتهای کمپانی

نصب لمینیت ، واینال پلنک، هر اسکورفوت ۱/۵ دلار ،
نصب بیس برد هر لینیر فوت ۱/۵ دلار
ریمو کردن کف اگر موکت باشد: ۰/۲۵ سنت هر اسکورفوت
ریمو کردن کف اگر تایل باشد :۰/۵۰ سنت هر اسکورفوت .
خارج کردن بازمانده های موکت و تایل (دامپ)
اگر موکت باشد :۰/۲۵سنت
اگر تایل باشد:۰/۵۰ سنت
بعد از ریمو کردن تایل نیاز به زیر سازی می باشد که اسکورفوتی ۰/۵۰ سنت می باشد.